Świąteczna promocja TransFactor!

13 grudnia 2018

Świąteczna promocja w TransFactor
Święta to czas dzielenia się prezentami!
My również przygotowaliśmy coś specjalne dla naszych Klientów.
Jesteś zadowolony z naszych usług? Czujesz, że faktoring w TransFactor to rozwiązanie wspierające rozwój Twojej firmy?
Powiedz o nas swoim znajomym, poleć nasze usługi, a w zamian otrzymasz 100% zniżki na opłacie abonamentowej przez kolejne 3 miesiące oraz praktyczny prezent na kryzysowe sytuacje! 😉

Zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN PROMOCJI “Poleć TransFactor i zaoszczędź 300 zł!”

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Poleć TransFactor i zaoszczędź 300 zł!”(„Promocja”) jest Transcash.eu S.A. ul. Chabrowa 4 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626049, NIP 8971714717 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje od dnia 13.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3. W Promocji może wziąć udział każdy kto spełni łącznie następujące warunki (“Uczestnik Promocji”):
w okresie obowiązywania Promocji łączy go z Organizatorem umowa o świadczenie usług faktoringowych,
poleci usługi Organizatora innemu podmiotowi (zwanemu dalej “Podmiotem trzecim”) i spowoduje, że Podmiot trzeci dokona wszystkich następujących czynności:
– zawrze z Organizatorem umowę o świadczenie usług faktoringowych i na jej podstawie oraz w rozumieniu jej postanowień zgłosi Organzatorowi do sfinansowania co najmniej jedną fakturę na minimum 3000 brutto.
4. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej jest zwolniony od obowiązku uiszczania na rzecz Organizatora opłaty za administrowanie wierzytelnościami w trzech kolejnych miesiącach następujących po zarejestrowaniu przez Organizatora umowy zawartej z Podmiotem trzecim.
5. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, jeśli obowiązują w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://pl.transfactor.eu/.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji na adres mailowy info@transfactor.eu i będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Na reklamacje Organizator odpowie mailowo lub telefonicznie.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia zawartej przez Uczestnika Promocji z Organizatorem umowy o świadczenie usług faktoringowych, w tym stanowiących jej integralną treść Regulaminu świadczenia usług faktoringowych i Cennika.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2018 r.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – TRANSCASH.EU S.A. z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i zawarcia lub wykonania umowy uwzględniającej zasady Promocji. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji dostępne są Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://transfactor.eu/polityka-prywatnosci.

Wrocław, dnia 13.12.2018 r.

 

Najpopularniejsze:

Sorry. No data so far.

Kontakt