Pomoc

 • mikrofaktoring

 • faktoring

 • pytania ogólne

Kto może zawrzeć z TransFactor umowę MIKROFAKTORINGU?

Z Mikrofaktoringu może skorzystać każda firma zarejestrowana w Polsce, która działa na rynku minimum 6 miesięcy.

Jakie faktury finansuje TransFactor w ramach usługi MIKROFAKTORINGU?

Transfactor finansuje faktury wystawiane polskim przedsiębiorcom.

Jak zawrzeć umowę MIKROFAKTORINGU z TransFactor?

Najlepiej wysyłając zgłoszenia przez naszą stronę internetową transfactor.eu

Nasz pracownik przygotuje dla Ciebie umowę Mikrofaktoringu. Do tego potrzebuje od Ciebie następujących danych:

 1. Nazwa firmy.
 2. Siedziba firmy.
 3. NIP.
 4. REGON.
 5. Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę.
 6. Imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych, adresy zamieszkania, adresy mailowe, numery telefonów oraz TransID osób, które mają mieć dostęp do naszego panelu zgłaszania faktur do mikrofaktoringu.
 7. Numer konta, na który mamy przelać pieniądze w walucie PLN, wraz z nazwą banku.

Jakie dokumenty są potrzebne, by zawnioskować o finansowanie faktury w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Kopia zlecenia, faktury i listu przewozowego (CMR). Zobacz, jak zawnioskować o finansowanie faktury.

Jak nadać pracownikowi dostęp do panelu zgłaszania faktur w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Wyślij wiadomość na faktury@transfactor.eu o tytule: Upoważnienie dla pracownika na dostęp do panelu. Podaj w niej dane osoby, która ma uzyskać dostęp (Imię i Nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz TransID). Przygotujemy odpowiedni aneks do umowy i nadamy pracownikowi dostęp do panelu.

Jak mogę dokonać korekty faktury już zgłoszonej do sfinansowania w usłudze MIKROFAKTORINGU?

 1. Wystaw fakturę w swoim systemie księgowym.
 2. Pamiętaj o umieszczeniu na niej numeru konta Transcash.eu SA (znajdziesz go na fakturze z cesją).
 3. Dodaj Uwagi:
  Wierzytelność wynikająca z niniejszej faktury VAT została przeniesiona na Transcash.eu SA z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław, NIP: 8971714717.
 4. Kontakt w sprawie płatności: faktury@transfactor.eu  tel. 717 150 570
 5. Oryginał wyślij do kontrahenta, a skan do nas na adres faktury@transfactor.eu

Moje zlecenie ma zapis o zakazie cesji wierzytelności. Czy mogę sfinansować taką fakturę w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Tak, ale pod warunkiem uzyskania od kontrahenta pisemnej zgody na dokonanie cesji tej wierzytelności. Bez tej zgody, w usłudze Mikrofaktoringu, faktury wystawione do zleceń zawierających zakaz cesji nie mogą być przyjęte do finansowania.

Moje zlecenie ma zapis o cesji za zgodą. Czy mogę sfinansować taką fakturę w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Zanim zlecisz nam finansowanie faktury za takie zlecenie, poproś kontrahenta o pisemne wyrażenie zgody na cesję dla Twojego zlecenia transportowego. Kiedy uzyskasz taką zgodę, prześlij nam fakturę, załącz dokument zlecenia, dokument przewozowy oraz zgodę kontrahenta na faktoring.

Jakiej wartości faktury mogę jednorazowo sprzedać w ramach usługi MIKROFAKTORINGU?

Początkowy limit wynosi 50 000 zł. i ulega odnowieniu wraz ze spłatą zobowiązań przez dłużnika. Przy dłuższej i stałej współpracy może on ulec zmianie.

Jakich kontrahentów można przekazać do finansowania w usłudze FAKTORINGU?

W usłudze FAKTORINGU finansujemy zarówno kontrahentów polskich, jak i zagranicznych, pod warunkiem, że otrzymają oni pozytywną opinię naszych analityków TransFactor.

Chciałbym zgłosić nowego kontrahenta do umowy faktoringowej w usłudze FAKTORINGU. Jak to zrobić?

Wystarczy wysłać na adres faktoring@transfactor.eu dane nowego kontrahenta tj:
Nazwa Firmy, NIP, Kwota limitu.
Na tej podstawie podejmiemy decyzję o finansowaniu.

Jak podpisać umowę FAKTORINGU:

Prosimy wypełnić formularz kontaktowy na stronie
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i w indywidualnej rozmowie ustalimy najbardziej dogodną dla Państwa firmy formę finansowania.

Co to jest cesja globalna w usłudze FAKTORINGU?

Cesja globalna nakłada na Państwa obowiązek dokonania przelewu wszystkich wierzytelności na faktora z którym została podpisana umowa faktoringowa. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek zgłoszenia do naszego systemu każdej faktury wystawionej dla firmy, na którą została podpisana cesja wierzytelności.

Chcę zwiększyć limit na kontrahencie w usłudze FAKTORINGU. Jak to zrobić?

Proszę wysłać na adres faktoring@transfactor.eu informację z kwotą potrzebnego limitu i na tej podstawie podejmiemy decyzję o jego zwiększeniu.

Jak nadać pracownikowi dostęp do panelu zgłaszania faktur w usłudze FAKTORINGU?

Wysyłając wiadomość na faktoring@transfactor.eu o tytule: Upoważnienie dla pracownika na dostęp do panelu. Podaj w niej dane osoby, która ma uzyskać dostęp (Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz TransID). Przygotujemy odpowiedni aneks do umowy i nadamy pracownikowi dostęp do panelu.

Czy muszę zgłaszać wszystkich moich kontrahentów do FAKTORINGU?

Nie. To Państwo decydują o tym, którzy kontrahenci mają być dodani do umowy.

Jak szybko otrzymam środki za zgłoszoną FV w usłudze FAKTORINGU?

Środki przelewamy maksymalnie w terminie dwóch dni roboczych od zaakceptowania faktury do finansowania.

Jakie dokumenty muszę przesłać do zgłoszonej do sfinansowania FV w usłudze FAKTORINGU?

Wymagane dokumenty to kopia faktury, zlecenia transportowego oraz dokumentów przewozowych. Prosimy przesłać je na adres faktury@transfactor.eu

Dlaczego muszę wysyłać dokumenty transportowe?

Dokumenty transportowe, które potwierdzają prawidłowe wykonanie usługi są równie ważne jak sama faktura. Przesłanie wraz z fakturą kopii warunków umowy przewozu oraz listu przewozowego lub CMR znacząco przyspiesza decyzję o sfinansowaniu faktury.

Mam e-mail z informacją o tym, że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez kontrahenta na naszą firmę, ale nie mam takiej faktury. Co zrobić?

W razie nieotrzymania faktury prosimy poinformować nas o tym fakcie pisząc na adres faktury@transfactor.eu Na tej podstawie wyjaśnimy sprawę z Klientem.

Mam e-mail z informacją że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez kontrahenta na naszą firmę, ale na fakturze wysłanej przez kontrahenta został wskazany inny numer konta niż ten podany w mailu i faktura nie ma informacji o cesji wierzytelności.

Prawidłowe rachunki bankowe oraz informacja o cesji znajdują się w osobnym zawiadomieniu, które zostało Państwu wysłane pocztą tradycyjną.

Mam e-mail z informacją, że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez Klienta na naszą firmę, ale w mailu został wskazany błędny termin płatności faktury.

Prosimy w odpowiedzi zwrotnej na adres faktury@transfactor.eu przesłać informację na kiedy przypada rzeczywisty termin płatności za fakturę.

Mam e-mail z informacją że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez klienta na naszą firmę, ale nie zgadza mi się kwota, data lub inne dane.

W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy danymi transakcji wskazanymi w mailu, a danymi zawartymi na fakturze prosimy o kontakt mailowy faktury@transfactor.eu

Mam fakturę wystawioną przez Klienta, ale jest na niej informacja o cesji wierzytelności. Co mam wpisać w tytule przelewu?

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu prawidłowego numeru faktury oraz numeru NIP klienta.